برگه نمونه

[wp-rss-aggregator template=”Default” exclude=”پایگاه اطلاع رسانی صابتا|اخبار بناهای تاریخی” pagination=”off”]

 

    Feed has no items.

    Feed has no items.

    Feed has no items.

 

 


 

نام بنا
استاناطلاعات بنای تاریخیفایل مزایدهاطلاعات بیشتر
عمارت اربابی لیقوانآذربایجان شرقیلیقوانمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
کاروانسرای جانانلوآذربایجان شرقیجانانلومزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
گویجه بئلآذربایجان شرقیگویجه بئلمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه سرهنگ ایرجتهرانسرهنگ ایرجمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
ناصرالدین میرزاتهرانناصرالدین میرزامزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
کاروانسرای زعفرانیهخراسان رضویزعفرانیهمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
کاروانسرای مهرخراسان رضویکاروانسرای مهرمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
حمام سالارزنجانسالارمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه ابراهیمیسمنانابراهیمی دامغانمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
گراند هتلقزوینگراند هتلمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
ارگ راینکرمانارگ راینمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
باغ هرندیکرمانباغ هرندیمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه اوشیدریکرمانخانه اوشیدریمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه بهادرالملککرمانبهادرالملکمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه فخری راورکرمانفخری روایمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
کارخانه حناساییکرمانکارخانه حناساییمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
حمام قلعههمدانحمام قلعهمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه آقایی زادهیزدخانه آقایی زادهمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه دانشمندییزدمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید

 


 

 

[mapsmarker layer=”1″]

 


 

[wpsl template=”default” map_type=”roadmap” auto_locate=”true” start_marker=”red” store_marker=”blue” category=”%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c” category_selection=””]

 


    Feed has no items.

 


88888

 

    Feed has no items.