آخرین خبر ها

 

پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء

برای دریافت جدید اخبار و اطلاعیه های صندوق احیاء به سایت saabta.ir مراجعه نمائید

خدمات الکترونیک صندوق احیاء

16+سال تجربه
32+بنای تاریخی در حال طراحی
12000+اشتغال زایی بناهای تاریخی
32+بناهای در حال مرمت
750+فرصت های سرمایه گذاری

بناهای فاخر صندوق احیاء که در سال های اخیر مرمت شده اند و در حال بهره برداری هستند

صندوق احیاء

_

ایران یکی از مهمترین کانون های تاریخی جهان با میراث غنی از اماکن تاریخی است تعداد و پراکنده گی این آثار که به روایتی تعداد آنها به بیش از یک میلیون اثر میرسد، اين تعدد مدیریت و حفاظت از آنها را دچار چالشهای عمده ای کرده است . از سوی دیگر نیازهای جهان معاصر به همراه تغییرات پر شتاب جامعه ایران ، تجدید نظر در نوع نگاه به دارایی های تاریخی را اجتناب ناپذیر میسازد.