کنترل پروژه

• کنترل پروژه
شرح وظایف
– بررسی و پیگیری وضعیت پیشرفت پروژه ها با توجه به برنامه زمانبندی کلی
– مستندسازی گزارش  های مربوط به پروژه های واگذار شده صندوق احیاء ووتهيهگزارش هایادواری 
– پایش و بروز رسانی بانک اطلاعاتی پروژه ها و نگهداری یک نسخه الکترونیکی اسناد و مدارک فنی پروژه 
– کنترل و بروز رسانی برنامه زمانبندی پروژه ها (MSP) بر اساس گزارش های دریافتی از ناظرین ستادی 
– محاسبه و آنالیز تأخیرات پروژه 
شماره تماس
33992015 و33945599