sample

مزایده‌های عمومی مشارکت و سرمایه گذاری در مرمت و احیای بناهای تاریخی

استان لرستان : آبان 1402تمدید شده
  • مهلت دریافت اسناد:               1402/00/00
  • مهلت آپلود اسناد کامل شده:    1402/00/00
  • زمان ارائه ضمانت نامه:           1402/00/00
  • بازگشایی پاکت‌های مزایده:       1402/00/00