فرصت های سرمایه گذاری

حمام قلعه

عنوان فرصت سرمایه گذاری حمام قلعه نوع تاسیسات گردشگری پذیرایی محل اجرای پروژه استان:                                                     همدان       شهرستان:                  همدان نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:         *          توسعه: ... ادامه مطلب

خانه عبادی آمل

  عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه عبادی آمل نوع تاسیسات گردشگری محل اجرای پروژه استان:   مازندران                                                         شهرستان:     آمل             نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:     √  ... ادامه مطلب

خانه شفاهی آمل

عنوان فرصت سرمایه گذاری خانه شفاهی آمل نوع تاسیسات گردشگری محل اجرای پروژه استان:   مازندران                                                         شهرستان:     آمل             نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی: √    ... ادامه مطلب