حسین ساری از غار کتله خور بازدید کرد

حسین ساری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی از غار کتله خور زنجان بازدید کرد و آن را جزو یکی از مهمترین ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی این استان دانست.
در این بازدید مدیران و متولیان استانی و کارشناسان و مدیران حوزه بهره برداری و فنی حضور داشتند.
گفتنی است؛ غار کتله خور معرفی این اثر طبیعی در اســتان زنجان، خدابنده ، ۸۰ کیلومتري جنوب قیدارو ۱۷۳ کیلومتري شــمال همدان و ۴۱۰ کیلومتري تهران و ۵ کیلومتري گرماب – رو ستاي سوله واقع شده است و مربوط به دوران سوم زمین شناسی(۱۲۰میلیون سال قدمت) است. که طی درخواست میراث فرهنگی،گردشگري و صنایع دستی استان زنجان به شماره مکاتبه ۹۹۳/۱۳۰/۶۵۹۷ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۹مجوز واگذاري آن به این موسسه واگذار شد.

نخ ستین بار در بهار سال ۱۳۳۱ خور شیدي گروهی از سر شناس ترین کوهنوردان ایران از اع ضاي با شگاه “نیرو را ستی” اقدام به ک شف و بازدید غار کتلهخور کردند. یکی از اع ضاي زنجانی گروه نامبرده به نام سید اسـداالله جمالی اقدام به ثبت رسـمی غار کرد. از آن پس غار کتله خور به عنوان پدیده شـگرف طبیعی مورد توجه علاقهمندان غارنوردي قرار گرفته اســت. ســاختمان در زیر کوه کتله خور قرار گرفته و از پایین دســت دهانه آن رود شور که از شعبات فرعی قزلاوزن ا ست جاري ا ست. غار در منطقه م ستطیل شکلی به ابعاد ۲۰۰۰×۱۵۰۰ متر بهوجود آمدها ست. در محل یاد شده عملکرد هوازدگی مکانیکی و نیروهاي درونی به کمک یکدیگر تعدادي ترك یا گسـل متقاطع را در محدوده داخلی این فضـا به وجود آورده و به دلیل فراهم شـدن سـایر شـرایط، فرایند غارزایی شـروع شـدهاسـت. دهانه غار در ارتفاع ۱۷۰۰ متري از سـطح دریا قرار دارد و اختلاف ارتفاع آن با ارتفاع چشمه‌هاي که آبهاي فرورو حاصل از ریزش جوي غار را خارج م‌یکند و به رود شور می‌ریزد ۵۰ متر است.

ورودي غار یک دهلیز ۴۰۰۰ متري بوده با سقفی کوتاه و فاقد غار سنگ و چند دهلیز فرعی، پس از دهلیز فرعی یک دالان و سیع ۹۵۰ متري با سربالاییهایی به ارتفاع ۲ متر و گودالهاي خشک قرار دارد که با دو شاخه ۵۰ متري ادامه پیدا میکند و پس از عبور از یک سربالایی به تالار و سیعی پو شیده از چکنده و چکیده و ستون میر سد. در داخل تالار کوچک بلورین، که به تالار ستونها چ سبیده چاهی به عمق ۸ متر قرار دارد که احتمالاً محل خروج آبهاي فرورو سازنده غار ا ست. در حال حا ضر این غار به سه بخش فرهنگی، تفریحی و ورز شی تق سیم شدها ست. بخش ورز شی آن که تنها مورد ا ستفاده غارنوردان و صخرهنوردان قرار میگیرد، حدود ۴ کیلومتر ا ست که البته هنوز انتهاي آن کشف نشدها ست. بخش تفریحی غار نیز که جهت بازدید عموم مورد اســتفاده قرار میگیرد حدود ۲ کیلومتر مســیر مســتقیم اســت که گفته میشود این مسیر تنها یک سوم کل غار ا ست. بخش فرهنگی غار نیز در بخش جنوبی آن قرار دارد. قسمت اصــلی آن دالانی اســت طبیعی که جهت برگزاري مراســمهاي مختلف مورداســتفاده قرار میگیرد. البته این دالان هیچگونه راه خروجی به بیرون ندا شته و راه خروجی آن به صورت م صنوعی کنده شده اما خود دالان تماماً طبیعی بوده‌است.

انتهای پیام

نوشته حسین ساری از غار کتله خور بازدید کرد اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی صابتا|اخبار بناهای تاریخی. پدیدار شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *