برندسازی بناهای واگذار شده را در دستور کار داریم

«حسین ساری» امروز، در سفر یک روزه خود به استان زنجان، در نشست با معاون عمرانی استاندار زنجان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دستی این استان با بیان این که تمرکز بیشتر استان و سرمایه‌گذار را مربوط به کاربری بناست، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در دستور کار صندوق توسعه و احیا قرار دارد لزوم کمک به برندسازی بناست که در این حوزه علاوه بر سرمایه گذار اهتمام اداره کل استان و خود را در این مسیر به کار خواهیم بست.

وی با بیان این که در قراردادهای جدید بناها بخشی از تبلیغات بناهای خود را بر عهده می‌گیریم، گفت: سرمایه‌گذار و متولیان باید در حوزه معرفی بنا اقدام کنند چرا که معتقد هستیم اهمیت این اقدام از فرایند و روند توسعه و احیای بنا کمتر نیست.

ساری با بیان این که بررسی فنی و اقتصادی در خصوص طرح‌ها در کمیته‌ای انجام می‌شود، گفت: امیدوار هستیم تاخیر یکساله در خصوص بنای مربوط به غار کتله خور را بتوانیم با اهتمام چند جانبه دنبال کنیم.

وی افزود: همه سرمایه گذاران موظف هستند در طرح خود توجیه اقتصادی را لحاظ کنند و خوب است که طرح بروز شود و تاخیر یکساله را باهم جبران کنیم البته مشروط به این که در خصوص این طرح، متمرکز شوند.

این مسئول با اشاره به ظرفیت «غار کتله خور» به عنوان یکی از جاذبه‌های بسیار مهم استان زنجان تصریح کرد: اقامتگاه و پذیرایی محوطه بیرونی این غار صاحب سندی به نام استانداری و با هماهنگی اداره کلم یراث فرهنگی استان شده است که در خصوص واگذاری‌های مربوط به آن اقدام کردیم و با همکاری مجموعه مدیریتی استان زنجان، معارضین حل و فصل شدند و نگرانی‌های مربوط به مباحث حقوقی نیز رفع شد.

غار کتله‌خور به کمک برندسازی یک اقامتگاه امد

لازم به ذکر است که توجه به این که غار کله خور در این نشست مورد بحث و گفتوگو واقع شد و استفاده از ظرفیت این غار مقوله مهمی از این نشست را تشکیل میداد به نحوی که بخشی از فضای درونی این غار با همکاری استان برای ورود گردشگران مناسب شود مسائلی مانند تامین روشنایی و اقدامات مشابه جزو مواردی است که با حفظ استانداردها و ضوابط مربوط به مسائل ژئوتوریسم با استان مورد بررسی قرار گرفت.

غار کتله خور معرفی این اثر طبیعی در اســتان زنجان، خدابنده ، ۸۰ کیلومتري جنوب قیدارو ۱۷۳ کیلومتري شــمال همدان و ۴۱۰ کیلومتري تهران و ۵ کیلومتري گرماب – رو ستاي سوله واقع شده ا ست و مربوط به دوران سوم زمین شناسی(۱۲۰میلیون سال قدمت) است. که طی درخواست میراث فرهنگی،گردشگري و صنایعدستی استان زنجان به شماره مکاتبه ۹۹۳/۱۳۰/۶۵۹۷ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۹مجوز واگذاري آن به این موسسه واگذار شد.

نخ ستین بار در بهار سال ۱۳۳۱ خور شیدي گروهی از سر شناس ترین کوهنوردان ایران از اع ضاي با شگاه “نیرو را ستی” اقدام به ک شف و بازدید غار کتلهخور کردند. یکی از اع ضاي زنجانی گروه نامبرده به نام سید اسـداالله جمالی اقدام به ثبت رسـمی غار کرد. از آن پس غار کتله خور به عنوان پدیده شـگرف طبیعی مورد توجه علاقهمندان غارنوردي قرار گرفته اســت. ســاختمان در زیر کوه کتله خور قرار گرفته و از پایین دســت دهانه آن رود شور که از شعبات فرعی قزلاوزن ا ست جاري ا ست. غار در منطقه م ستطیل شکلی به ابعاد ۲۰۰۰×۱۵۰۰ متر بهوجود آمدها ست. در محل یاد شده عملکرد هوازدگی مکانیکی و نیروهاي درونی به کمک یکدیگر تعدادي ترك یا گسـل متقاطع را در محدوده داخلی این فضـا به وجود آورده و به دلیل فراهم شـدن سـایر شـرایط، فرایند غارزایی شـروع شـدهاسـت. دهانه غار در ارتفاع ۱۷۰۰ متري از سـطح دریا قرار دارد و اختلاف ارتفاع آن با ارتفاع چشمه‌هاي که آبهاي فرورو حاصل از ریزش جوي غار را خارج م‌یکند و به رود شور می‌ریزد  ۵۰ متر است.

ورودي غار یک دهلیز ۴۰۰۰ متري بوده با سقفی کوتاه و فاقد غار سنگ و چند دهلیز فرعی، پس از دهلیز فرعی یک دالان و سیع ۹۵۰ متري با سربالاییهایی به ارتفاع ۲ متر و گودالهاي خشک قرار دارد که با دو شاخه ۵۰ متري ادامه پیدا میکند و پس از عبور از یک سربالایی به تالار و سیعی پو شیده از چکنده و چکیده و ستون میر سد. در داخل تالار کوچک بلورین، که به تالار ستونها چ سبیده چاهی به عمق ۸ متر قرار دارد که احتمالاً محل خروج آبهاي فرورو سازنده غار ا ست. در حال حا ضر این غار به سه بخش فرهنگی، تفریحی و ورز شی تق سیم شدها ست. بخش ورز شی آن که تنها مورد ا ستفاده غارنوردان و صخرهنوردان قرار میگیرد، حدود ۴ کیلومتر ا ست که البته هنوز انتهاي آن کشف نشدها ست. بخش تفریحی غار نیز که جهت بازدید عموم مورد اســتفاده قرار میگیرد حدود ۲ کیلومتر مســیر مســتقیم اســت که گفته میشود این مسیر تنها یک سوم کل غار ا ست. بخش فرهنگی غار نیز در بخش جنوبی آن قرار دارد. قسمت اصــلی آن دالانی اســت طبیعی که جهت برگزاري مراســمهاي مختلف مورداســتفاده قرار میگیرد. البته این دالان هیچگونه راه خروجی به بیرون ندا شته و راه خروجی آن به صورت م صنوعی کنده شده اما خود دالان تماماً طبیعی بوده‌است.

انتهای پیام

نوشته برندسازی بناهای واگذار شده را در دستور کار داریم اولین بار در پایگاه اطلاع رسانی صابتا|اخبار بناهای تاریخی. پدیدار شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *