استان همدان

حمام قلعه

عنوان فرصت سرمایه گذاری حمام قلعه نوع تاسیسات گردشگری پذیرایی محل اجرای پروژه استان:                                                     همدان       شهرستان:                  همدان نوع بسته سرمایه گذاری ایجادی:                                     بازسازی:         *          توسعه: ... ادامه مطلب