مدیریت در یک نگاه

مدیر سرمایه گذاری:

آقای احسان دهقانی