فراخوان عمومی تمدید شده

فراخوان عمومی تمدید شده

نام بنا
استان /شهرشماره مزایدهتاریخ اعتبارفایل
بنای تاریخی 1 تهران / تهران488تاریخدانلود
بنای تاریخی 2گیلان / فومن456تاریخدانلود
بنای تاریخی 3اصفهان/ کاشان457تاریخدانلود
بنای تاریخی 4اصفهان/ کاشان457تاریخدانلود
بنای تاریخی 5اصفهان/ کاشان457تاریخدانلود
بنای تاریخی 6اصفهان/ کاشان457تاریخدانلود
بنای تاریخی 7اصفهان/ کاشان457تاریخدانلود