دفتر امور حقوقی در یک نگاه

مدیر واحد حقوقی و  قراردادها

آقای اسماعیلی

شرح وظایف:

• سیاست گذاری در خصوص قوانین، دستورالعملها و آیین نامه های مورد نیاز صندوق احیاء
• تهيه برنامه ساليانه صندوق احیاء در حوزه حقوقي با توجه به برنامه‌ها و اهداف موسسه در هر سال
• اقدامات قانوني درمورد اخطاريه هاي محاكم قضايي و تهيه لوايح دفاعيه
• نظارت بر تنظيم اظهارنامه ها و دادخواست‌ها و پيگيري موضوعات مربوط به حقوق صندوق احیاء
• نظارت بر انجام امور ثبتي و پيگيري و تعقيب دعاوي در مراجع قضايي
• نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي لازم يا اظهارنظر در پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين صندوق احیاء با افراد حقيقي و حقوقي 
• سیاست گذاری در خصوص فرآیند واگذاری بناهای تاریخی و انجام امور مربوط به کمیسیون مزایده
شماره تماس:
021-33992015