درخواست آنلاین سرمایه گذاری

درخواست آنلاین سرمایه گذاری

آگهی فراخوان شناسایی مشاوران و پیمانکاران حوزه میراث فرهنگی

از جمله وظایف و اختیارات صندوق احیاء و بهره ­برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، مندرج در ماده 4 اساسنامه این مؤسسه، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیاء و ارائه حمایت­های کارشناسی به متقاضیان و سرمایه­ گذاران از عمده وظایف صندوق احیاء می­باشد.

از اینرو صندوق احیاء در نظر دارد در راستای بسترسازی و تسهیل فرآیند کارشناسی فنی، مشاوره و اجرای احیاء و بهره ­برداری از بناهای تاریخی و حمایت از مالکان و متقاضیان سرمایه­ گذاری در اماکن تاریخی نسبت به بروز رسانی مشاوران (حقیقی/حقوقی) با تخصص “میراث فرهنگی ” و پیمانکاران (حقیقی/حقوقی) با تخصص “مرمت آثار باستانی” جهت شناسایی و معرفی آن به متقاضیان اقدام نماید. (فهرست فوق، مورد ارزیابی قرار ­ گرفته و تحت­ عنوان ” فهرست بلند مشاوران و پیمانکاران صاحب صلاحیت ” به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.)

بنابراین در صورت تمایل به همکاری، نسبت به درج مشخصات خود در سایت اینترنتی این مؤسسه و تکمیل و ارسال اطلاعات براساس فرم­های پیوست اقدام نمایید.

لازم به ذکر است مستندات ارائه شده، ملاک ارزیابی و احراز صلاحیت مشاوران و پیمانکاران (حقیقی/ حقوقی) خواهد بود.