توسعه مدیریت

معرفی مدیر توسعه مدیریت

مدیر توسعه مدیریت :
 آقای بهزاد امینی
شرح وظایف :
1-تعیین خط مشی و تدوین برنامه های اجرایی در امور اداری، رفاهی، پشتیبانی، مدیریتی و سایر زمینه های مربوط در چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی صندوق احیاء
2- طراحی برنامه جامع نوسازی و تحول اداری موسسه در چارچوب ضوابط ، مقررات و برنامه های مصوب راهبری، هدایت و ایجاد     زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار ، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختار ها و فرایندها
3- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای زیر مجموعه
4- بررسی، مطالعه و تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی مدیریت منابع انسانی
5- ابلاغ کلیه دستورالعمل ها و مقررات و ضوابط مربوطه
6- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای نظام اداری خودکار (اتوماسیون اداری)
7- طراحی نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
8- کمک به جذب منابع لازم جهت ارتقای کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان
9- بررسی و مطالعه برنامه ها، فعالیت ها و ظرفیت های بالقوه واحدهای تابعه و وابسته و پیگیری و هدایت برنامه های تحول اداری و ارزیابی عملکرد آنها جهت ارایه گزارشات ادواری به مدیر عامل
10- بررسی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای صندوق با حفظ جایگاه نظارتی و تنظیم     ساختار ها و روشهای مورد نیاز
11- پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان
12- نظارت بر حسن جریان اداری موسسه به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها
13- نظارت بر روش های انجام کار واحدهای مجموعه به منظور حذف تشریفات و مراحل زائد فعالیت ها و ایجاد سرعت و صحت بیشتر در جریان امور با تاکید بر بهره گیری از روشها و تکنولوژی های نوین
14- برنامه ریزی به منظور تعیین احتیاجات آموزشی کارکنان مجموعه و نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های لازم در این زمینه
15- بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
16-نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت مدیریت از جمله دبیرخانه، کارگزینی، امور عمومی، امور رفاهی، حفاظت فیزیکی و نقلیه
17- ایجاد هماهنگی های لازم بین تمامی واحدهای مجموعه صندوق احیاء
18- ابلاغ خط مشی امور اداری و رفاهی طبق مقررات دولتی و نظارت بر حسن اجرای آن
19- تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های لازم اداری
20- ارایه گزارش کارکرد ماهیانه کارمندان جهت محاسبه حقوق و دستمزد

رئیس امور اداری :
                  آقای محمد بنی حاتم

رئیس اداره امور مالی :

 1. 1طبق ماده 31 ق.م.ع : ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:
 2. نظارت بر امورمالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط وصحت وسلامت آنها.
 3. نظارت بر حفظ اسناد مالي
 4. نگهداري و تحويل وتحول وجوه  ونقدينه ها وسپرده ها و اوراق بهادار
 5. نگهداري حساب اموال دولتي ونظارت بر اموال مذكور
 6. اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت
 7. درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان به منظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل (آيين نامه اجرايي ماده54 )
 8. واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي حوزه مأموريت يا مقام مجاز از طرف آنها و مأموريني كه به موجب قانون مربوط مجاز به تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز به موقع آنها (مواد27 و54 )
 9. تأمين اعتبار كليه دستور خرجهاي صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبيق مواد هزينه با قوانين ومقررات مربوطه (مواد18 و50   و52 و 53 )
 10. در خواست وجه از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد براي انجام هزينه ها (ماده22)
 11. پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته پس از طي مراحل تشخيص ؛ تأمين اعتبار ؛ تسجيل ؛ حواله با اعمال نظارت مالي ( مواد18 و23 و52 و 53 و 54 )
 12. پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق و مقررات بر اساس دستور العملهاي مربوط و مراقبت در واريز به موقع آنها ( مواد 28 و 29 و 53 و 59 و 60 و 61 )
 13. تأمين اعتبار و پرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات و كالاهاي  وارداتي و پيگيري و نظارت در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط (ماده 62 )
 14. مراقبت در حقوق بازنشستگان و موظفين
 15. مراقبت بر انجام شدن پرداختها از طريق حسابهاي بانكي مجاز و يا طريق ديگري كه موجب قوانين و مقررات مربوطه شناخته شده است.
 16. انجام اقدامات لازم در مورد دريافت  و تمركز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آنها به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذكور (مواد 31 و 41 )
 17. نظارت بر وصول و ايصال در آمدها  ومطالبات دستگاههاي اجرايي مربوط و مالياتهاي تكليفي و ساير كسور قانوني .
 18. نگهداري و تهيه و تنظيم حسابهاي و صورتهاي مالي و ساير گزارشات مالي با همكاري دستگاه اجرايي ذيربط و امضاء و ارسال صورت حسابها به انضمام اسناد و مدارك مربوط در مؤعد مقرر به مراجع ذيربط.
 19. درخواست افتتاح حساب بانكي مورد نياز دستگاه اجرايي براي هر يك از وجوه مستقل از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد (ماده 76 )
 20. تأييد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي احكام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرايي (مواد 34 و 36 )
 21. تفويض اختيار به معاون ذيحساب و عامل ذيحساب وساير كاركنان تحت سرپرستي در موارد و حدودي كه با رعايت قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي معين خواهد شد.
 22. نظارت بر حسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال با توجه به آيين نامه هاي مربوطه
 23. اقدام در مورد واريز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاري حداكثر تا دهم ارديبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده طرحهاي عمراني ( تملك داراييهاي سرمايه اي ) تا دهم مرداد سال بعد ( اصلاحيه مواد 63 و 64 مصوب 15/12/1379 )
 24. شركت در جلسات هيأت ترك مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالي در جهت تصميم گيري (مواد31 و 83 84 و 85 ) .
 25. تهيه و ارسال گزارشات لازم به وزارت امور اقتصادي و دارايي ؛ ديوان محاسبات كشور در مواردي كه انجام برخي هزينه ها به تشخيص ذيحساب طبق قانون و مقررات صورت نگرفته است (ماد91   )
 26. اعلام موارد نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي عاملين ذيحساب و ساير مأموريني كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري و جوه نقد يا اوراق در حكم وجه نقد يا اموال مي باشد.
 27. اعمال مديريت به كليه امور مربوط به ذيحسابي.
 28. همكاري و پيگيري در زمينه اجراي بر نامه هاي آموزشي به منظور افزايش اطلاعات و تخصصي كاركنان امورمالي.
 29. انجام تحويل و تحول سوابق ذيحسابي با تنظيم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصاد و دارايي (ماده97 )
 30. انجام كليه وظايف محوله از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي (مواد90 و 94 )
 31. تنظيم و نگهداري دفاتر جهت كنترل اعتبارات مصوب ؛ تخصيص اعتبار ؛ تأمين اعتبار؛ تعهدات و ديون سنوات گذشته .
 32. هماهنگي با واحد بودجه براي تنظيم موافقتنامه به منظور مبادله آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يا كشور حسب مورد.
 33. همكاري با واحد بودجه براي پيش بيني بودجه سال آتي با توجه به تجربه اي كه ذيحسابي از عملكرد بودجه سال جاري و سال گذشته دارد.
 34. تهيه و تنظيم گزارشات لازم در زمينه وضعيت اعتبار؛ تخصيص اعتبار ؛ ايجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرايي ؛ هزينه هاي قطعي ؛ ساير فعاليتهاي مالي به تفكيك هر برنامه به طور ماهانه به ارايه آن به مسئولين و مراجع ذيصلاح .
 35. ارائه پيشنهادات و راه حلهاي مناسب در جهت اجراي بودجه ضمناً به استناد تبصره يك ماده (31 ) قانون محاسبات عمومي ‌‌‍((ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام ميدهد)). منتها فقط مجاز به اجراي مواردي كه است منطبق با قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين مالي و محاسباتي باشد.

اداره فناوری اطلاعات
رئیس اداره :

طاهر اصغرزاده

1-رفع کلیه مشکلات سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری

2- رفع کلیه مشکلات سرور

3- نگهداری و مدیریت میکروتیک و اینترنت وآنتی ویروس

4- سرویس ادواری کلیه تجهیزات رایانه ای

5- پشتیبانی و نصب نرم افزارهای پایه شامل انواع سیستمهای عامل( DOS- WINDOWS و …) و نصب نرم افزارهای عمومی و تخصصی

6- عیب یابی و رفع عیب نرم افزارهای پایه و سایر نرم افزارهای عمومی

7- عیب یابی و رفع کلیه نیازهای سخت افزاری

8- سرویس اولیه تمامی رایانه های صندوق احیاء از جمله سرویس کامل ، رفع کلیه عیوب سیستم و نصب os ، درایورها و نرم افزارهای کاربردی بر حسب نیاز و همچنین پشتیبانی از تمامی آنها

9- نگهداری و مدیریت تجهیزات اکتیو اتاق سرور

10- ارائه مشاوره بهنگام بر اساس گزارشات ارائه شده

11- ارائه سرویس اولیه لوازم جانبی شامل سرویس کامل، رفع عیوب سیستم و نصب برچسپ پشتیبانی

12- مستند نگاری عملکرد اجرای کار و ارائه گزارشات دوره ای

33930049 – 021

داخلی 114