توسعه مدیریت

مدیر توسعه مدیریت :
شرح وظایف :
1-تعیین خط مشی و تدوین برنامه های اجرایی در امور اداری، رفاهی، پشتیبانی، مدیریتی و سایر زمینه های مربوط در چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی صندوق احیاء
2- طراحی برنامه جامع نوسازی و تحول اداری موسسه در چارچوب ضوابط ، مقررات و برنامه های مصوب راهبری، هدایت و ایجاد     زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار ، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختار ها و فرایندها 
3- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای زیر مجموعه
4- بررسی، مطالعه و تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی مدیریت منابع انسانی
5- ابلاغ کلیه دستورالعمل ها و مقررات و ضوابط مربوطه
6- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای نظام اداری خودکار (اتوماسیون اداری)
7- طراحی نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی
8- کمک به جذب منابع لازم جهت ارتقای کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان
9- بررسی و مطالعه برنامه ها، فعالیت ها و ظرفیت های بالقوه واحدهای تابعه و وابسته و پیگیری و هدایت برنامه های تحول اداری و ارزیابی عملکرد آنها جهت ارایه گزارشات ادواری به مدیر عامل
10- بررسی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای صندوق با حفظ جایگاه نظارتی و تنظیم     ساختار ها و روشهای مورد نیاز
11- پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان
12- نظارت بر حسن جریان اداری موسسه به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها 
13- نظارت بر روش های انجام کار واحدهای مجموعه به منظور حذف تشریفات و مراحل زائد فعالیت ها و ایجاد سرعت و صحت بیشتر در جریان امور با تاکید بر بهره گیری از روشها و تکنولوژی های نوین
14- برنامه ریزی به منظور تعیین احتیاجات آموزشی کارکنان مجموعه و نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های لازم در این زمینه
15- بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده 
16-نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت مدیریت از جمله دبیرخانه، کارگزینی، امور عمومی، امور رفاهی، حفاظت فیزیکی و نقلیه
17- ایجاد هماهنگی های لازم بین تمامی واحدهای مجموعه صندوق احیاء
18- ابلاغ خط مشی امور اداری و رفاهی طبق مقررات دولتی و نظارت بر حسن اجرای آن
19- تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های لازم اداری
20- ارایه گزارش کارکرد ماهیانه کارمندان جهت محاسبه حقوق و دستمزد