اعضای هیئت امنا

هیئت امنا صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف واحیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی - سید عزت الله ضرغامی

رئیس هیئت امنا

مهندس سید عزت الله ضرغامی

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

هیئت امنا صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف واحیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی - احمد وحیدی

عضو هیئت امنا

دکتر احمد وحیدی

وزیر کشور

هیئت امنا صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف واحیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی - صولت مرتضوی

عضو هیئت امنا

دکتر سید صولت مرتضوی

وزیر تعاون ، کار و رفاه

هیئت امنا صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف واحیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی - مهرداد بذرپاش

عضو هیئت امنا

مهرداد بذرپاش

وزیر راه و شهرسازی

هیئت امنا صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف واحیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی - عباس علی آبادی

عضو هیئت امنا

عباس علی آبادی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

هیئت امنا صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف واحیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی - احسان خاندوزی

عضو هیئت امنا

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی