اعضاء هیئت مدیره صندوق احیاء

 محمود صلاحی اردکانی

  حسن تقدسی نژاد

 شهاب طلایی شکری

امید غنمی