اعضاء هیئت مدیره صندوق احیاء

  حسن تقدسی نژاد

 شهاب طلایی شکری

امید غنمی