اداره امور پشتیبانی و منابع انسانی

1-تعیین خط مشی و تدوین برنامه های اجرایی در امور اداری، رفاهی، پشتیبانی، مدیریتی و سایر زمینه های مربوط در چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلی صندوق احیاء

2- طراحی برنامه جامع نوسازی و تحول اداری موسسه در چارچوب ضوابط ، مقررات و برنامه های مصوب راهبری، هدایت و ایجاد زمینه های لازم بمنظور تحقق برنامه های تحول اداری در ابعاد قوانین و مقررات، ساختار و تشکیلات، روش های انجام کار ، آموزش و تجهیز نیروی انسانی و تقویت مشارکت کارکنان با رویکرد مهندسی مجدد ساختار ها و فرایندها

3- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای زیر مجموعه

4- بررسی، مطالعه و تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی مدیریت منابع انسانی

5- ابلاغ کلیه دستورالعمل ها و مقررات و ضوابط مربوطه

6- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای نظام اداری خودکار (اتوماسیون اداری)

7- طراحی نظام ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در جهت بهبود مستمر برنامه های آموزشی

8- کمک به جذب منابع لازم جهت ارتقای کیفیت و کمیت امور رفاهی کارکنان

9- بررسی و مطالعه برنامه ها، فعالیت ها و ظرفیت های بالقوه واحدهای تابعه و وابسته و پیگیری و هدایت برنامه های تحول اداری و ارزیابی عملکرد آنها جهت ارایه گزارشات ادواری به مدیر عامل

10- بررسی و برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در واگذاری وظایف و اختیارات به واحدهای صندوق با حفظ جایگاه نظارتی و تنظیم ساختار ها و روشهای مورد نیاز

11- پیش بینی راه های توسعه روحیه و رفاه و فعالیت های فوق برنامه اعم از ورزشی، تفریحی، سیاحتی و زیارتی کارکنان

12- نظارت بر حسن جریان اداری موسسه به منظور انجام صحیح و سریع وظایف و فعالیتها

13- نظارت بر روش های انجام کار واحدهای مجموعه به منظور حذف تشریفات و مراحل زائد فعالیت ها و ایجاد سرعت و صحت بیشتر در جریان امور با تاکید بر بهره گیری از روشها و تکنولوژی های نوین

14- برنامه ریزی به منظور تعیین احتیاجات آموزشی کارکنان مجموعه و نظارت بر تهیه، تنظیم و اجرای برنامه های لازم در این زمینه

15- بررسی و برنامه ریزی در خصوص نحوه تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآزموده

16-نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت مدیریت از جمله دبیرخانه، کارگزینی، امور عمومی، امور رفاهی، حفاظت فیزیکی و نقلیه

17- ایجاد هماهنگی های لازم بین تمامی واحدهای مجموعه صندوق احیاء

18- ابلاغ خط مشی امور اداری و رفاهی طبق مقررات دولتی و نظارت بر حسن اجرای آن

19- تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های لازم اداری

20- ارایه گزارش کارکرد ماهیانه کارمندان جهت محاسبه حقوق و دستمزد