اداره امور مالی، بودجه و درآمد

رئیس اداره امور مالی :
 1. 1طبق ماده 31 ق.م.ع : ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت:
 2. نظارت بر امورمالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط وصحت وسلامت آنها.
 3. نظارت بر حفظ اسناد مالي
 4. نگهداري و تحويل وتحول وجوه  ونقدينه ها وسپرده ها و اوراق بهادار
 5. نگهداري حساب اموال دولتي ونظارت بر اموال مذكور
 6. اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت
 7. درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان به منظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل (آيين نامه اجرايي ماده54 )
 8. واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي حوزه مأموريت يا مقام مجاز از طرف آنها و مأموريني كه به موجب قانون مربوط مجاز به تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز به موقع آنها (مواد27 و54 )
 9. تأمين اعتبار كليه دستور خرجهاي صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبيق مواد هزينه با قوانين ومقررات مربوطه (مواد18 و50   و52 و 53 )
 10. در خواست وجه از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد براي انجام هزينه ها (ماده22)
 11. پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته پس از طي مراحل تشخيص ؛ تأمين اعتبار ؛ تسجيل ؛ حواله با اعمال نظارت مالي ( مواد18 و23 و52 و 53 و 54 )
 12. پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق و مقررات بر اساس دستور العملهاي مربوط و مراقبت در واريز به موقع آنها ( مواد 28 و 29 و 53 و 59 و 60 و 61 )
 13. تأمين اعتبار و پرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات و كالاهاي  وارداتي و پيگيري و نظارت در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط (ماده 62 )
 14. مراقبت در حقوق بازنشستگان و موظفين
 15. مراقبت بر انجام شدن پرداختها از طريق حسابهاي بانكي مجاز و يا طريق ديگري كه موجب قوانين و مقررات مربوطه شناخته شده است.
 16. انجام اقدامات لازم در مورد دريافت  و تمركز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آنها به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذكور (مواد 31 و 41 )
 17. نظارت بر وصول و ايصال در آمدها  ومطالبات دستگاههاي اجرايي مربوط و مالياتهاي تكليفي و ساير كسور قانوني .
 18. نگهداري و تهيه و تنظيم حسابهاي و صورتهاي مالي و ساير گزارشات مالي با همكاري دستگاه اجرايي ذيربط و امضاء و ارسال صورت حسابها به انضمام اسناد و مدارك مربوط در مؤعد مقرر به مراجع ذيربط.
 19. درخواست افتتاح حساب بانكي مورد نياز دستگاه اجرايي براي هر يك از وجوه مستقل از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد (ماده 76 )
 20. تأييد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي احكام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرايي (مواد 34 و 36 )
 21. تفويض اختيار به معاون ذيحساب و عامل ذيحساب وساير كاركنان تحت سرپرستي در موارد و حدودي كه با رعايت قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي معين خواهد شد.
 22. نظارت بر حسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال با توجه به آيين نامه هاي مربوطه
 23. اقدام در مورد واريز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاري حداكثر تا دهم ارديبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده طرحهاي عمراني ( تملك داراييهاي سرمايه اي ) تا دهم مرداد سال بعد ( اصلاحيه مواد 63 و 64 مصوب 15/12/1379 )
 24. شركت در جلسات هيأت ترك مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالي در جهت تصميم گيري (مواد31 و 83 84 و 85 ) .
 25. تهيه و ارسال گزارشات لازم به وزارت امور اقتصادي و دارايي ؛ ديوان محاسبات كشور در مواردي كه انجام برخي هزينه ها به تشخيص ذيحساب طبق قانون و مقررات صورت نگرفته است (ماد91   )
 26. اعلام موارد نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي عاملين ذيحساب و ساير مأموريني كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري و جوه نقد يا اوراق در حكم وجه نقد يا اموال مي باشد.
 27. اعمال مديريت به كليه امور مربوط به ذيحسابي.
 28. همكاري و پيگيري در زمينه اجراي بر نامه هاي آموزشي به منظور افزايش اطلاعات و تخصصي كاركنان امورمالي.
 29. انجام تحويل و تحول سوابق ذيحسابي با تنظيم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصاد و دارايي (ماده97 )
 30. انجام كليه وظايف محوله از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي (مواد90 و 94 )
 31. تنظيم و نگهداري دفاتر جهت كنترل اعتبارات مصوب ؛ تخصيص اعتبار ؛ تأمين اعتبار؛ تعهدات و ديون سنوات گذشته .
 32. هماهنگي با واحد بودجه براي تنظيم موافقتنامه به منظور مبادله آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يا كشور حسب مورد.
 33. همكاري با واحد بودجه براي پيش بيني بودجه سال آتي با توجه به تجربه اي كه ذيحسابي از عملكرد بودجه سال جاري و سال گذشته دارد.
 34. تهيه و تنظيم گزارشات لازم در زمينه وضعيت اعتبار؛ تخصيص اعتبار ؛ ايجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرايي ؛ هزينه هاي قطعي ؛ ساير فعاليتهاي مالي به تفكيك هر برنامه به طور ماهانه به ارايه آن به مسئولين و مراجع ذيصلاح .
 35. ارائه پيشنهادات و راه حلهاي مناسب در جهت اجراي بودجه ضمناً به استناد تبصره يك ماده (31 ) قانون محاسبات عمومي ‌‌‍((ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام ميدهد)). منتها فقط مجاز به اجراي مواردي كه است منطبق با قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين مالي و محاسباتي باشد.