اداره امور قراردادها

• مانیتور قرارداد ها از حیث نحوه انجام تعهدات قراردادی
• اخذ گزارش از واحد مالی در خصوص بدهی های بهره برداران و اخطار کتبی به آنها جهت واریز
• تهیه قراردادهای پرسنلی
• بررسی قراردادها از حیث عدم مغایرت با قوانین موضوعه
• تنظیم پیش نویس انواع قراردادها، از جمله قرارداد واگذاری بناها متناسب با وضعیت و شرایط خاص هریک از بناها و طرفهای قرارداد، قرارداد پرسنل، پیمانکاری، اجاره، BOT و …