فرصتهای سرمایه گذاری

بناهای واگذار شده در حال مرمت

بناهای در حال بهره برداری

تفریحی و ورزشی خدماتی و اداری آموزشی تجاری
بهداشتی و درمانی فرهنگی و هنری اقامتی پذیرایی
کارگاهی و صنعتی پژوهشی و علمی مسکونی آیینی