کنترل پروژه

• کنترل پروژه
 
شرح وظایف
- بررسی و پیگیری وضعیت پیشرفت پروژه ها با توجه به برنامه زمانبندی کلی
- مستندسازی گزارش  های مربوط به پروژه های واگذار شده صندوق احیاء ووتهيهگزارش هایادواری 
- پایش و بروز رسانی بانک اطلاعاتی پروژه ها و نگهداری یک نسخه الکترونیکی اسناد و مدارک فنی پروژه 
- کنترل و بروز رسانی برنامه زمانبندی پروژه ها (MSP) بر اساس گزارش های دریافتی از ناظرین ستادی 
- محاسبه و آنالیز تأخیرات پروژه 
 
شماره تماس
33992015 و 33945599