معرفی مدیر فنی و تعیین کاربری

مدیر فنی و تعیین کاربری :

                                       مهدی حمزه نژاد

  شرح وظایف

- پيشنهاد سیاست­های اجرایی وتدابی رفنی مربوطبه احياء و بهره ­برداري از بناهای تاريخي و اماكن فرهنگي

- برنامه ­ریزی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) و انجام اقدامات لازم برای مرمت، احیاء، هدایت ونظارت فنی، متناسب برایاحیاء و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخي و فرهنگی قابل احیاء در فهرست آثار قابل واگذاری صندوق احیاء

- تعیین کاربری بناها و اماكن تاريخي فرهنگي با توجه به ويژگي­هاي، تاريخي، فرهنگي، هنري، عملكردي، سازه­اي و نحوه تعامل اثر با محيط فرهنگي، اقليمي، اجتماعي و اقتصادي پيرامون آن.

- شناسايي، تفكيك وطبقه‌بندي بناها و اماكن تاريخي -فرهنگي قابل احیاء و انجام مطالعات پايه و مستندسازي با هماهنگی و همکاری واحدهای ذیربط

شماره تماس

22752088 و 22751033

technical@chre.ir