دستورالعمل ها و فرم های معاونت سرمایه گذاری


دستورالعمل صدور پروانه دائم

 


دستورالعمل صدور پروانه موقت

 

 

شیوه‌نامه و چارچوب کلی بهره‌برداری