دفتر امور حقوقی

تدوين دستورالعملها و آيين نامه ها و پيگيري لازم براي تصويب آنها و بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش نویس آیین نامه ها، طرحها و لوایح قانونی مرتبط با صندوق و نیز تهیه پیش نویس لوایح مورد نیاز صندوق.
تهیه اسناد و مدارک استاندارد (تیپ) جهت وصول مطالبات صندوق از طریق مسالمت‌آمیز و نظارت بر حسن اجرای دقیق آن از طریق اخطار، مذاکره، مشاوره، مصالحه، ابلاغ و... .
تهیه کلیه اسناد و مدارک مزایده و ساماندهی جلسات مزایده و اظهار نظر حقوقی در خصوص صورتجلسات مزایده 
نظارت و مدیریت امور محوله به وکلای دادگستری جهت احقاق حقوق صندوق از طریق طرح دعاوی در مراجع قضایی   
بررسی و پاسخگویی به کلیه استعلامات حقوقی و قانونی سایر واحدهای صندوق احیاء
بررسی و راهکار استفاده از قوانین و آیین نامه های جاری که پتانسیل مورد انتفاع صندوق احیا را داشته باشد.
تهیه پیش نویس مصوبات لازم برای تصویب در هیئت وزیران.
بررسی و پیشنهاد اصلاحات لازم برای برخی از مصوبات هیئت وزیران.