فهرست بناهای در حال تجهیز و بهره برداری صندوق احیاء