مزایده 38 بنای تاریخی

رمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخي بانک ایران و انگلیس


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخي چلپی اغلو


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی حمام سالار


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی خانه آقایی ها


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی خانه پورابوالقاسمی


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی خانه پیرمرادی


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی خانه حاج آخوند

سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی  خانه عطروش


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی خانه مستجاب الدعوه


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی خانه معبودی


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی رباط سنگ بست


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی ساختمان بهداری


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی ساختمان دادگستری

سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی غار کتله خور


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی قلعه زائرخضرخان


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی قلعه ناصری


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسررای جانانلو


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرای چمشک


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسررای خشکه رود


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرای شمش


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرای کهک


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرای گوشه


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کاروانسرای مهر


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی گاراژ ملک


سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری بنای تاریخی کردشت