اطلاعات عمومی پیمانکار حقیقی:
           
       
نام و نام خانوادگی:
  دارد/ندارد پایه مرمت و احیاء  
نشانی پستی:
    تصویر گواهینامه صلاحیت:  
پست الکترونیکی:
     
تلفن:
       
نمابر:
     
تلفن همراه:
           
 

سوابق اجرایی

       

 

تایید اطلاعات فوق