اطلاعات عمومی پیمانکار حقوقی:
           
       
عنوان پیمانکار:
       
مدیرعامل:
  دارد/ندارد رشته مرمت آثار باستانی  
نشانی پستی:
  تصویر گواهینامه :  
پست الکترونیکی:
     
تلفن:
     
 
           
       
       
 

سوابق اجرایی

       

 

تایید اطلاعات فوق