اطلاعات عمومی مشاور حقوقی:
           
       
عنوان مشاور:
       
مدیرعامل:
       
نشانی پستی:
  تصویر گواهینامه :  
پست الکترونیکی:
اساسنامه شرکت:  
تلفن:
     
تلفن همراه:
           
        گروه میراث فرهنگی
  بهره برداری بناهای تاریخی حفاظت، مرمت و احیاء مقاوم سازی گروه میراث فرهنگی پایه مرمت و احیاء
 

سوابق اجرایی

       

 

تایید اطلاعات فوق