فرم درخواست مالک خصوصی بنای تاریخی جهت احیاء و بهره برداری از بنا
 اطلاعات عمومی مالکین:(در صورت مشاعی بودن با ذکر میزان درصد و مساحت سهم هر کدام از شرکا ذکر گردد)
 
   
 
   
اطلاعات عمومی
 
حقیقی  
حقوقی
 
نام و نام خانوادگي  
نام شركت
 
تاريخ تولد  
نام مدیرعامل
 
شماره شناسنامه  
سال تأسيس شركت
 
شغل  
شماره ثبت
 
   
نوع شرکت
       
حوزه فعالیت شرکت
    * شماره تماس
    * نشانی
      * ایمیل
    توضیحات
         
    سند رسمی سند عادی شرایط احراز مالکیت
با توجه به اینکه سند عادی احراز مالکیت قطعی محسوب نمی‌شود، ضروریست افراد در خصوص تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی اقدام نمایند
         
    اطلاعات عمومی بنای مورد درخواست
سایر پهلوی زندیه قاجاری صفوی دوره تاریخی بنا نام بنا
تاریخ ثبت در صورت ثبتی بودن بنا شماره ثبت ذکر گردد: شماره ثبت
             
منطقه شهرستان استان آدرس بنا
پلاک کوچه خیابان  
مترمربع اعیان عرصه مترمربع مساحت

فعلی

تاریخی

کاربری

طبقات: زير زمين      همکف      اول     دوم     سوم     تأسيسات زير بنايی : آب   برق تلفن   گاز

 احیاء و بهره برداری توسط خود مالک    اجاره بنا     مشارکت در بهره برداری       فروش بنا

نوع درخواست
        کاربری پیشنهادی
اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

نوع حمايت درخواستي( استفاده از حمایتهای زیر تنها در صورتی امکانپذیر است که بنا در فهرست آثار ثبت شده باشد):
مشاوره فنی و تخصصی در خصوص تهیه و اجراء طرح مرمت 
مشاوره فنی و تخصصی در خصوص تهیه و اجراء طرح بهره برداری 
معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری
معافیت از پرداخت مالیات 
استفاده از حق تراکم شناور 
همکاری در جذب تسهیلات(در صورت وجود تسهیلات برای کاربری مصوب)
 

              وضعیت ثبت
          خیر بلی آیا خواستار ثبت بنا هستید؟
     

 اینجانب فرزند به شماره شناسنامه مالک بنا با
مشخصات فوق، رضایت خود را جهت ثبت بنا در فهرست آثار اعلام می‌نمایم.

       

نام و نام خانوادگی *

تایید اطلاعات فوق