فراخوان عمومی پیشین

فراخوان عمومی پیشین

نام بنا
استاناطلاعات بنای تاریخیفایل مزایدهاطلاعات بیشتر
عمارت اربابی لیقوانآذربایجان شرقیلیقوانمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
کاروانسرای جانانلوآذربایجان شرقیجانانلومزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
گویجه بئلآذربایجان شرقیگویجه بئلمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه سرهنگ ایرجتهرانسرهنگ ایرجمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
ناصرالدین میرزاتهرانناصرالدین میرزامزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
کاروانسرای زعفرانیهخراسان رضویزعفرانیهمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
کاروانسرای مهرخراسان رضویکاروانسرای مهرمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
حمام سالارزنجانسالارمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه ابراهیمیسمنانابراهیمی دامغانمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
گراند هتلقزوینگراند هتلمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
ارگ راینکرمانارگ راینمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
باغ هرندیکرمانباغ هرندیمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه اوشیدریکرمانخانه اوشیدریمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه بهادرالملککرمانبهادرالملکمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه فخری راورکرمانفخری روایمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
کارخانه حناساییکرمانکارخانه حناساییمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
حمام قلعههمدانحمام قلعهمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه آقایی زادهیزدخانه آقایی زادهمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید
خانه دانشمندییزدمزایده در تاریخ 1402/02/16 به اتمام رسید