در حال حاضر مزایده جدیدی یا تمدید مزایده از طرف صندوق احیاء منتشر نشده است در صورت انتشار، مزایده های جدید را می توانید در این قسمت مشاهده کنید