مزایده شماره 318 خانه غفاری        مهلت:1397/12/8

  مزایده شماره 316 خانه ابراهیمی        مهلت:1397/12/08

  مزایده شماره 320 خانه فاطمی        مهلت:1397/12/08

  مزایده شماره 317 حمام خان        مهلت:1397/12/08

  مزایده شماره 322 خانه شادمان        مهلت:1397/12/08

  مزایده شماره 315خانه میررحیمی        مهلت:1397/12/08

  مزایده شماره 314 حشمت اللشکر        مهلت:1397/12/08

  مزایده شماره 309 زائر خضرخان        مهلت:1397/12/08

  مزایده شماره 312 کاروانسرای مهر        مهلت:1397/11/28

  سند مزایده شماره 310 عمارت ملک        مهلت:1397/12/08