آیین نامه تضمین برای معاملات دولت        مهلت:

  معيارها و ضوابط ارزيابي كميته فني و بازرگاني        مهلت:

  شرایط شرکت در مزایده        مهلت:

  متن قرارداد        مهلت:

  پیوست1 الی 4 قرارداد        مهلت:

  برگ پيشنهاد قيمت        مهلت:

  فرم نمونه ضمانت نامه بانکی تضمین انجام تعهدات        مهلت:

  اساسنامه صندوق احياء        مهلت: