در حال حاضر مزایده جدیدی یا تمدید مزایده از طرف صندوق احیاء منتشر نشده است در صورت انتشار، مزایده های جدید را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

  آیین نامه تضمین برای معاملات دولت        مهلت:

  معيارها و ضوابط ارزيابي كميته فني و بازرگاني        مهلت:

  شرایط شرکت در مزایده        مهلت:

  متن قرارداد        مهلت:

  پیوست1 الی 4 قرارداد        مهلت:

  برگ پيشنهاد قيمت        مهلت:

  فرم نمونه ضمانت نامه بانکی تضمین انجام تعهدات        مهلت:

  اساسنامه صندوق احياء        مهلت: