آیین نامه تضمین برای معاملات دولت        مهلت:
1394/12/4

  معيارها و ضوابط ارزيابي كميته فني و بازرگاني        مهلت:
1394

  شرایط شرکت در مزایده        مهلت:
1394

  متن قرارداد        مهلت:
1394

  پیوست1 الی 4 قرارداد        مهلت:
1394

  برگ پيشنهاد قيمت        مهلت:
1394

  فرم نمونه ضمانت نامه بانکی تضمین انجام تعهدات        مهلت:
1394

  اساسنامه صندوق احياء        مهلت:
1394