مزایده شماره 97/30 بنای تاریخی حجت آباد وزیر استان یزد        مهلت:

  مزایده شماره 97/301 بنای تاریخی باغ پهلوانپور استان یزد        مهلت: