در حال حاضر مزایده جدیدی یا تمدید مزایده از طرف صندوق احیاء منتشر نشده است در صورت انتشار، مزایده های جدید را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

  مزایده شماره 98/327 خانه بهروزی های قزوین        مهلت:98/4/15

  مزایده شماره 98/327 خانه بهروزی قزوین        مهلت:98/4/15

  مزایده شماره 98/326 کاروانسرای مهر سبزوار        مهلت:98/4/15