در حال حاضر مزایده جدید یا تمدید مزایده ای در صندوق احیاء منتشر نشده است

در صورت انتشار در این صفحه قابل روئیت خواهد بود

  بخشنامه پایش احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی کشور        مهلت: