شماره اول فلصنامه « بناها و بافت های تاریخی»
برگزاری 11 هفته فرهنگی در 10 بنا تاریخی صندوق احیاء