خانه یزدان‌پناه

نشانی

استان قم، شهر قم، خیابان باجک، کوچه شماره 11

مساحت

717 متر مربع

دوره تاریخی

قاجاریه

حجم سرمایه گذاری

2.970 میلیون ریال

کاربری

فرهنگی، پذیرایی

شروع قرارداد

1393

مدت قرارداد

12 سال

 

بناي ساختمان متعلق به دو نسل پیش و با قدمتی نزدیک به 130 سال و متعلق به اواخر دوره قاجاري و اوایل پهلوي می‌باشد . ورودي بنا شامل سردري بلند با طاق شلغمی آجري چهارترك با چهارستون سنگی مدور و سرستون و پایه ستونهاي حجاري شده و لب چینی هره سردر با کاشی هاي کنگره اي و آجربري است که از طریق پاگرد و دالان جبهه شمال شرقی به ایوان شمالی و سپس به حیاط مرکزي (میانسرا)   ارتباط می یابد .

 

  • خانه یزدان‌پناه

  • خانه یزدان‌پناه

  • خانه یزدان‌پناه

  • خانه یزدان‌پناه

  • خانه یزدان‌پناه