خانه نجفی

 

نشانی

استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان ساحلی، محله شیخ سعدون

مساحت

650 متر مربع

دوره تاریخی

قاجاریه

حجم سرمایه گذاری

6.500 میلیون ریال

کاربری

خدماتی فرهنگی و پذیرایی

مدت قرارداد

14 سال