شرایط واگذاری
مشخصات بنا
شماره

استان/شهر: یزد/یزد
کاربری پیشنهادی بنا: فرهنگی، اقامتی، پذیرایی
هزینه مرمت و آماده سازی احیاء _
مدت زمان پیشنهادی قرارداد: _
مدت زمان مرمت: _
مدت زمان بهربرداری: _
اجاره ماهیانه پیشنهادی سال پایه: _
مدت زمان عدم پرداخت اجاره بها: _
نام بنا: مجموعه چرخاب
دوره تاریخی: صفویه
مساحت: 7000 مترمربع
طبقات: یک خانه سه طبقه،سه خانه یک طبقه
تزئینات: چوبی، سنگی، آجرکاری
نوع سازه: ماسونری
تنوع مصالح: آجر، گچ
وضعیت زیر ساخت ها: _
1