تصویر اصلی
نقشه وضعیت واگذاری
استان /شهر
نام بنا
شماره

مرکزی / اراک
35
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

مازندران / چالوس
24
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

یزد / یزد
11
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 


قزوین / قزوین
10
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 


اصفهان / کاشان
9
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 


البرز / کرج
8
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

فارس / شیراز
7
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

قم / قم
6
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

خوزستان / شوشتر
5
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

لرستان / خرم‌آباد
4
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 


یزد / تفت
2
_____________________________________________________________________________________________________________________________