تصویر اصلی
نقشه وضعیت واگذاری
استان /شهر
نام بنا
شماره

لرستان / بروجرد
1
 

مرکزی / دلیجان
2
 

مازندران / چالوس
3
 

مازندران / آمل
4
 

خوزستان / افضل
5
 

اصفهان / اصفهان
6
 

مازندران / ساری
7
 

گلستان / گرگان
8
 

مازندران / بابل
9
 

کردستان / سنندج
10