توصیه های حفاظتی تخلیه تلفنی

توصیه های حفاظتی تخلیه تلفنی
هرگاه دو كشور يا دو گروه يا حتي دو طرز تفكر، طوري كنار هم قراربگيرندكه منافع آنها با هم تقابل داشته باشند بخصوص اينكه باهم در تخاصم باشند، مي طلبد كه جهت مقابله با همديگر،اطلاعات و شناخت كافي از اهداف، مواضع، امكانات، توان علمي ياتسليحاتي يا ... وبالاخره كوچكترين مسايل همديگر داشته باشندتا در زمان لازم با برنامه ريزي بر اساس اطلاعات بدست آمده به اهداف خود برسند. كسب اطلاعات و اخبار حوزه تعريف،ازطرق مختلف آشكار و پنهان ميباشد. يكي ازآسان ترين و كم خطرترين شيوه هاي طرف متخاصم براي كسب اطلاعات به صورت مخفيانه استفاده از ابزار فني و مخابراتي مثل تلفن، فاكس،تلكس و اينترنت است و ساده ترين و كم هزينه ترين آن استفاده ازتلفن است. جمع آوري از طريق تلفن را جاسوسي تلفني و به نوعي ديگر كه همراه با فريب باشد تخليه تلفني مي گويند. 
از آنجا كه گروهك هاي منافق و برخي عناصر خود فروخته همواره در پي كسب اطلاعات از مراكز دانشگاهي و فعاليت هاي علمي كشور هستند، جهت اطلاع جنابعالي برخي نكات بارز دربرخورد با اين افراد ذكر مي گردد. زنگ تلفن هميشه زنگ خبر نيست، 
بلكه گاهي زنگ خطر است.
هرگونه اطلاعات درون سازماني که دانستن آن براي عموم جايز نيست، داراي ارزش است و نمي بايست فاش گردد.
دادن اطلاعات به تماس گيرنده را موکول به تماس تلفني خودتان کنيد که ضمن اخذ شماره تلفن و چک کردن آن برقرار خواهيد کرد.
صرف اينکه طرف تماس، به شما يک شماره داد، دليل صحت او نيست بلکه بايد شماره داده شده را بررسي کنيد.
از دادن شماره تلفن هاي غير عمومي به افراد ناشناس خودداري کنيد.
در صورتي که تماس گيرنده به موارد ضعف شما اشاره کند، يا در صورت ندادن اطلاعات تهديد به از دست دادن شغل يا گزارش به رده هاي بالاتر نمايد، اعتنا نکنيد.
بعضي وقتها تماس گيرنده، اتفاق مدنظر را به صورتي تعريف مي نمايد تا مخاطب تحريک شده و اطلاعات جزئي تري بدهد.
اگر فردي تماس گرفته و اطلاعات آشکاري راجع به موضوع دارد، دليل صاحب نظر بودن او نيست، پس به او اعتماد نکنيد.
جاسوس ها از علاقه نيروهاي يک سازمان در جهت راه اندازي کار سازمان هاي ديگر استفاده کرده و در ساعات غير اداري تماس گرفته، خود را مسوول سازمان ديگر معرفي مي کنند، پس با سوال و جواب زيرکانه ادعاي او را بررسي کنيد.
اساس تخليه تلفني بر غفلت و فريب است، مواظب غفلت خود و فريبكاري دشمن باشيد. 
در ادامه برخي روش هايي که منافقين اخيراً از آنها در تماس با افراد نخبه و علمي کشور بهره برده اند، جهت بهره برداري اعلام مي شود: 
تماس گيرنده خود را با هويت فردي ديگر از مراکز علمي و پژوهشي يا رياست جمهوري يا وزارت علوم معرفي مي نمايد.
موضوع صحبت در محور برگزاري سمينار يا نشست علمي، ارائه مقاله، مصاحبه مطبوعاتي بوده و خواستار اطلاعات از مخاطب پيرامون افراد و پروژه هاي علمي و اداري مي گردند.
مشخصات و شماره تماس افراد مختلف و اساتيد و پژوهشگران مرتبط با علوم فوق الذکر را خواستار مي گردند.
مشخصات و شماره تماس افراد مرتبط با صنايع نظامي و يا دانشجويان دوره دکتري يا کارشناسي ارشد نظامي، شاغل به تحصيل در محيط هاي وزارت علوم را درخواست مي نمايند.
مشخصات پروژه هاي مرتبط با پيشرفت هاي علمي و افراد فعال در آن را درخواست مي نمايند.
فرد تماس گيرنده، نامه اي رسمي و جعلي به امضاي مقامي مسوول مي فرستد و خواستار ارسال اطلاعات خاص مي شود.
در مكالمات تلفني از بكار بردن اخبار و اطلاعات طبقه بندي شده خودداري فرماييد. 
آيا مي دانيد تخليه تلفني، دقيق ترين و آسانترين شيوه جمع آوري دشمن است.