مانیتور قرارداد ها از حیث نحوه انجام تعهدات قراردادی
اخذ گزارش از واحد مالی در خصوص بدهی های بهره برداران و اخطار کتبی به آنها جهت واریز
تهیه قراردادهای پرسنلی 
بررسی قراردادها از حیث عدم مغایرت با قوانین موضوعه
تنظیم پیش نویس انواع  قراردادها، از جمله قرارداد واگذاری بناها متناسب با وضعیت و شرایط خاص هریک از بناها و طرفهای قرارداد، قرارداد پرسنل، پیمانکاری، اجاره، BOT و ...