پیگیری و هماهنگی‌های لازمه با ادارات کل استانی در خصوص نحوه تصرف و مالکیت بناهای واگذار شده به صندوق احیاء
پیگیری و اقدام لازم درخصوص پلاکهای ثبتی، صدور سند، و گردش کار فرآیند صدور اسناد مالکیت
اقدام جهت درج نام صندوق در اسناد مالکیت مطابق با آیین‌‌نامه مستند سازی اموال غیر منقول
انجام امور مربوط به تحویل و تحول فیزیکی بناها