بهمن عسگری مدیر امور اقتصادی و بازرگانی 
تماس: 02133992017 داخلی 302

ایمیل invest.dept@chre.ir