صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در افق 1400 دارای جایگاهی ویژه در زنجیره‌ی ارزش احیاء اماکن تاریخی و فرهنگی بوده و با ارتباطات مؤثری که با ذینفعان کلیدی دارد، از تمام اختیارات خود در جهت احیای این ابنیه بهره می‌برد. همچنین مالکین ابنیه تاریخی و فرهنگی به دلیل موفقیت‌های صندوق در احیای اقتصادی و اجتماعی بناها، علاقه‌مند به واگذاری بنای خود از طریق صندوق هستند.