اهداف صندوق احیاء

•        تدوین سیاستهای اجرایی ،اقتصادی ، فنی ، مالی ، حمایتی و ....برنامه ریزی (کوتاه مدت ،میان مدتو بلند مدت) برای تحقق اهداف و وظایف قانونی صندوق .
•        تصویب و ابلاغ سیاست ها، برنامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به فعالیت های صندوق احیاء و نظارت بر اجرای آنها .
•        اتخاذ تدابیر و و ایجاد شرایط برای انجام کلیه اقدامات لازم به منظور ایفای وظایف قانونی صندوق جهت مشارکت و همکاری با سایر بخشهای دولتی ، عمومی ، غیر دولتی و بخش خصوصی در زمینه احیاء و بهره برداری اقتصادي بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی قابل احیاء.
•        همکاری و هماهنگی با پژوهشگاه سازمان و كليه حوزه هاي معاونت سازمان میراث فرهنگی در راستای ارتقاء استاندارد های عملی، اقتصادي، پژوهشی ،آموزشی ، فرهنگی ، هنری ، انتشاراتی و تبلیغاتی مرتبط به منظور تعمیق ، توسعه و ارتقاء کمی و کیفی فرایند احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن و بافت های تاریخی و فرهنگی 
•        ایجاد شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ، حقوقی و اداری برای کمک به تشکیل و حمایت از فعالیت موسسه ها ،شرکت های غیر دولتی سرمایه گذاری ،فنی –  مهندسی  ، مدیریت و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی .
•        همکاری با موسسه ها و بنيادهاي اقتصادي علمی ،پژوهشی ،آموزش عالی ،اجرایی و فرهنگی داخلی و بین المللی و ارائه و صدور خدمات پژوهشی ،مشاوره ای ،اجرایی و مدیریتی در حوزه وظایف صندوق .
•        جلب همکاری و مشارکت بخش دولتی ،بخش عمومی غیر دولتی ،بخش خصوصی داخلی و خارجی و جوامع محلی در امر احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن و بافتهای تاریخی و فرهنگی قابل احیاء .
•        تشکیل شرکت ها، موسسه ها ی اقماری و واحد های اداری وابسته به منظور توسعه فعالیت های صندوق و رونق اقتصاد احیاء در سطح کشور .
•        شناخت، ساماندهی و مدیریت بازار فعالیت ها، خدمات، محصولات و ...مرتبط با ا حیاء و بهره برداری.
•     شناسایی ،تفکیک ، و طبقه بندی بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی قابل احیاء (شرایط کالبدی بنا و سایر ویژگی های اثر )
•        انجام مطالعات پایه و مستند سازی بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی قابل احیاء با هماهنگی و همکاری واحد های ذیربط 
•        ایجاد پایگاه داده ها و اطلاعات تخصصی –فنی اقتصادي ،به روز با  قابلیت دسترسی برای سطوح مختلف مخاطبین فعالیت های صندوق 
•        تدوین شاخص ها و دستور العمل های ناظر بر نحوه تعیین کاربری  بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی با توجه به ویژگیهای تاریخی ،فرهنگی ،هنری ،کالبدی ،سازه ای ،طبیعی ،اجتماعی و محیطی و عملکرد تاریخی اثر و ظرفیت  پاسخگویی به نیاز های امروزی با چشم انداز توسعه پایدار .
•        تهیه و اجرای طرح های مرمت ، احیا و بهره برداری از بناها و اماکن و بافت های تاریخی و فرهنگی و ارائه خدمات مشاوره ای اجرایی و مدیریتی .
•        اتخاذ تدابیر و ایجاد شرایط لازم بر حسن اجرای قوانین ،مقررات و آئین نامه ها ،قراردادها و کنوانسیون های ملی و بین المللی در مورد احیاء و بهره برداری و نگهداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی و پیشنهاد صدور مجوز بهره برداری .
•        پایش و ارزیابی و نظارت بر اجرای طرحهای مرمت ،احیا و بهره برداری از اماکن و بافتهای تاریخی – فرهنگی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از تغییر کاربری و بهره برداری بلا مجوز از بناها و اماکن  مذکور. 
•        انجام مطالعات کاربردی و پژوهشهای بنیادی به منظور حسن انجام وظایف محوله.
•        حمایت مالی و مدیریتی، حقوقی، فنی – کارشناسی  و تسهیلاتی مالکین و دارندگان بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی قابل احیاء به منظور احیاءو بهره برداری از بناها و اماکن و بافت های مذکور (با هماهنگی و همکاری معاونت های مربوطه ).
•        تدوین ،اجرا و نظارت بر اجرای دستور العمل های مصوب برای انجام وظایف مقرر در شرح وظایف تفصیلی و بازنگری ادواری آنها .