• امروز يکشنبه 31 شهريور 1398  
 

کاروانسراي سعدالسلطنه بزرگترین مجموعه ي کاروانسراي درونشهري درایران است که به دستور باقرخان سعدالسلطنه اصفهانی حاکم وقت قزوین در اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه (1310-1314.ه.ق) ساخته شد.این کاروانسرادر دوره اي بنانهاده شدکه شهر قزوین درکانون توجه بازرگانان وتجار و محل استقرار و تجمع کاروانیان ازاقصی نقاط کشور بوده است.این کاروانسرابرسرراه های مهم تجاري آن زمان با وسعت حدود26000مترمربع (بالغ بر 2/5 هکتار)بناشده است.این بنا درتاریخ 1377/5/11با شماره 2089در فهرست آثار ملی ثبت گردید.به منظور حفظ و صیانت از حیات این مجموعه باشکوه تاریخی و معرفی بخشی از تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم به آیندگان، صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به استناد بند «ز» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعه سعدالسلطنه قزوین را با کاربری مركز پذيرايي، سياحتي، اقامتي، فرهنگي، اقتصادي و توريستي، در خردادماه سال 1387 به سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین جهت مرمت، احیاء و بهره برداری واگذار نمود و در حال حاضر مراحل پایانی عملیات اجرایی مرمت آن در حال انجام بوده و در شرف بهره برداری است.